top of page

Privacyverklaring

 

O.B.E.R. vzw hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy.

In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. 
Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. O.B.E.R. vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR). 

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

 • verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 • vragen om als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 • op de hoogte zijn van omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Als O.B.E.R. vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

O.B.E.R. vzw,

Voetberglaan 20,

2910 Essen
ober.vzw@zythos.be

Waarom verwerken wij persoonsgegevens ?

 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en rechtsgronden :

 • om te kunnen deelnemen aan onze activiteiten (uitvoering overeenkomst),

 • het versturen van nieuwsbrieven, thematische mailings en uitnodigingen (toestemming betrokkene), 

 • het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting).

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens vragen en verwerken :

persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail 

 

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen (en verspreiden) van de Zytholoog.

Met deze partij maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. 

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek  (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier toestemming voor geeft.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

 

O.B.E.R. vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 3 jaar na het laatste gebruik bij.

 

Beveiliging van de gegevens

 

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

 • Alle personen die namens O.B.E.R. vzw van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan daarvan.

 • We hanteren op al onze systemen;

 • Wij maken van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

 • Onze medewerkers zijn over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Jouw rechten omtrent je gegevens

 

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van jou ontvangen hebben. 

Bovenaan deze privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou (of in jouw directe opdracht aan een andere partij). Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacyverklaring 

O.B.E.R. kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 21 mei 2021. 

bottom of page